استفاده از کاشی سرامیک کف پذیرایی باعث مرگ یک کودک شد

در انتخاب اعضای اشاره شده در بند 2، حروف ب) و د)، باید به نیاز به اطمینان از گسترده ترین نمایندگی، در هیئت مدیره، از مناطق با سنت ثابت کاشی سرامیک کف پذیرایی توجه شود.

در جلسات شورا برای تصمیمات موضوع بند 2 ماده 4، بندهای ب) و ه) سه نماینده از منطقه یا مناطقی که محدوده سنت جا افتاده سرامیک در آنها واقع است نیز شرکت می کنند. رای مشورتی مورد نظر و همچنین دو نماینده شهرداری یا شهرداری های همان منطقه.

اعضای شورا از نظر هنری، علمی یا حقوقی از میان شخصیت‌های متخصص در بخش خاص انتخاب می‌شوند.

تشکیل شورا ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون صورت می گیرد.

شورا حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در صورت ناقص بودن ترکیب، به شرط تعیین نصف به علاوه یک اعضای آن، توسط وزیر صنعت، بازرگانی و صنایع تشکیل می‌شود.

سرامیک

ظرف شش ماه پس از آغاز به کار، شورای ملی سرامیک:

آیین نامه اجرایی را پیشنهاد می کند که از جمله روش های مربوط به اطمینان از انطباق محصول با استانداردهای تعیین شده توسط مشخصات تولید را کنترل می کند. به وزیر صنعت، بازرگانی و صنایع تسلیم و با حکم وزیر صادر و در روزنامه رسمی منتشر می شود.

نحوه تشکیل و عملکرد دفاتر ثبتی و کمیته های انضباطی را تعیین می کند.

مشخصه های نوع شناختی را بر اساس استانداردهای UNI و همچنین مشخصات علائم تجاری تعریف می کند.

وزیر صنعت، بازرگانی و صنایع ظرف 30 روز از پیشنهاد، هر گونه نظری را که شورای ملی سرامیک در مورد آن نظر خود را اعلام کند ظرف سی روز آینده ارائه می کند.

هزینه های ناشی از تشکیل و فعالیت ثبت نام تولیدکنندگان موضوع ماده 3 و عملکرد کمیته های انضباطی موضوع ماده 7 به عهده متقاضیان می باشد.

میزان حق الزحمه متقاضیان و نحوه پرداخت مربوط به آن با حکم وزیر صنعت، بازرگانی و صنایع با موافقت وزیر خزانه داری تعیین می شود. مبلغ حق الزحمه باید تمام هزینه های لازم برای ایجاد و عملکرد دفاتر ثبتی و عملکرد کمیته های انضباطی را پوشش دهد.